Условия за използване на уебсайт justasia.bg

Настоящите общи условия уреждат отношенията между “Етник Фуудс: ЕООД, по-долу за краткост “Търговецът, от една страна, и Потребителите на интернет страницата и услугите, намиращи се на уебсайт justasia.bg (Сайтът“), наричани по-долу за краткост „Потребителят“ / „Потребителите“, от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост „Услуги“).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Търговеца и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Търговеца, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за установяване на отношения, вкл. сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на настоящите Общи условия Потребителят заявява, че е информиран, че неговите лични данни ще бъдат обработвани от страна на Търговеца за целите на изпълнение на договорните отношения между Потребителя и търговеца, за целите на удовлетворяване на легитимния интерес на Търговеца, както и на основание на изрично дадено съгласие от страна на Потребителя, когато същото е приложимо. Моля в тази връзка да се запознаете с нашата „Политика за поверителност и обработка на лични данни“, която приемате, ползвайки услугите на Сайта.

 1. Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайтjustasia.bg и всички негови подстраници.

Търговец – „Етник Фудс“ ЕООД, ЕИК 204765569, адрес: гр. София1138, Ул Самоковско шосе 2Л, складова база БОИЛА, офис 321-А.

“Потребител” – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на Закона за защита на потребителите действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.Потребител може да бъде и юридическо лице с търговска дейност, като в този случай правата на потребител по силата на действащото законодателство не се отнасят до такъв pотребител.

“Общи условия” – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – всяка информация, свързана с дадено физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице.

Услуга – (а) предоставяне на информация и преглед на стоки, които Търговецът обявява за продажба на Сайта, както и (б) продажбата на такива стоките съгласно избор на Потребител

„Стока“ – Стоки, за които Търговецът предоставя информация на Сайта относно вид, количество и цена. Предоставянето на информация за Стока не означава, че е налична у Търговеца или може да бъде доставена от него. В случай, че Стоката подлежи на продажба от Търговеца и може да бъде доставена, това е изрично посочено на Сайта и е създадена възможност за сключване на договор за продажбата й.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на Закона за защита на потребителите и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 1. Предоставяни услуги

Чрез Сайта Потребителите имат възможност да получават услуги от Търговеца.

Услугите, предоставяни от Търговеца чрез Сайта, включват:

 1. Представяне на информация относно вида, количеството и цената на различни Стоки, които могат да бъдат доставени от Търговеца, независимо от текущата им наличност у Търговеца;
 2. Продажба на Потребител на Стока, посочена на Сайта, в случай, че тя е налична и може да бъде доставена, както и предоставяне на информация за такава Стока, вкл. вид, количество, цена;
 3. Предоставяне на информация относно сключване, изпълнение, вкл. извършване на заплащане и доставка по договор за продажба, сключен чрез използване на Сайта, както и за правата на задълженията на Страните по такъв договор
 4. Поръчка

3.1. Потребителите използват интерфейса на Сайта, за да сключват договори за продажба с Търговеца за предлаганите Стоки, в случай, че Потребител иска да закупи Стока, посочена на Сайта.

3.2. Потребителят може да поръча Стока чрез (а) отправяне на запитване до Търговеца или (б) чрез сключване на договор за продажба чрез електронни средства, съгласно процедурата, посочена на Сайта.

3.3. Търговецът посочва на Сайта възможностите за продажба на всяка Стока, за която се предоставя информация на Сайта. Предоставянето на информация относно дадена Стока не означава, че е налична или че подлежи на продажба чрез сключване на договор от разстояние с електронни средства.

3.4. В случай, че за дадена Стока на Сайта не е предоставена информация за цена, Потребителят може да поиска информация от Търговеца за цената на Стоката чрез предоставена възможност за това на Сайта. Търговецът се свърза с Потребителя и предоставя конкретна информация на Потребителя относно вид, количество, цена, наличност на Стоката и условия на Доставка.

3.5. В случай, че за дадена Стока на Сайта е предоставена информация за цена, Потребителят може да направи поръчка за дадената Стока като сключи чрез ползване на електронни средства на Сайта договор от разстояние за закупуване на Стоката, както следва:

3.5.1. Потребителят посочва конкретната Стока на Сайта, която желае да закупи, и количеството от тази Стока, което желае да закупи;

3.5.2. Направеният от Потребителя избор по предходната алинея се изобразява в панел/страница „Количка“, в който Потребителят потвърждава желанието си да направи поръчката и закупи Стоката.

3.5.3. Потребителят предоставя данните си – три имена, и адрес за доставка, както и избира начин на плащане. Предоставените възможности за плащане са: заплащане чрез куриерска фирма-доставчик при доставка чрез наложен платеж или заплащане на виртуален ПОС терминал на Сайта чрез въвеждане на данни за банкова или кредитна карта. .

3.5.4. Потребителят получава потвърждение по имейл от Търговеца за направената поръчка. Търговецът може да откаже да изпълни поръчка по свое усмотрение, като в такъв случай уведомява Потребителя, че поръчката муне може да бъде изпълнена.

3.6. Договорът за продажба на Стока съгласно чл. 3.5. се счита за сключен от момента, в който Потребителят е получил потвърждение от Търговеца за направената поръчка, независимо от момента на плащането на цената. Ако е направено плащане на цена преди момента на сключване на договора за продажба, то се счита за авансово заплащане на цена. В случай, че е направена поръчка за повече от една Стока, в отношенията между Търговеца и Потребителя се счита, че за всяка отделна Стока е сключвен отделен  самостоятелен договор за продажба.

 1. Цени

4.1. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на Сайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка. В отношенияте по продажба на Стоката между Търговеца и Потребителя се приема, че със сключване на договора за продажба на Стоката, Потребителят се съгласява да заплати както цената на Стоката, така и цената за доставката й.

4.2. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

4.3. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на Сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, вкл. срок на отстъпка, цена с отстъпка или процент отстъпка, са налични относно Стоката, за която е показана отстъпката съгласно съдържащите с в онозначението условия. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

 1. Рекламация. Отказ от договора и замяна

5.1. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

5.2. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали Търговецът е предоставил търговска гаранция

5.3. При получаване на Стоката от куриер, Потребителят е длъжен да я прегледа незабавно. В случай, че открие несъответствие между Стоката и поръчаното на Сайта, има право да предяви претенция за рекламация на Стоката. В случай, че Потребителят не направи такава по реда на настоящите условия в срок на 7 дни от получаване на Стоката, Стоката се счита за одобрена.

Рекламацията се подава писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

E-mail адрес: orders@justasia.bg

Пощенски адрес: гр. София1138, Ул Самоковско шосе 2Л, складова база БОИЛА, офис 321-А

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията.

Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя

5.4. Потребител, който е сключил договор за продажба на Стока чрез електронни средства на Сайта няма право да се отказва от договора освен в посочените случаи, а именно:

(a) Стоката не отговаря на описанието на Сайта и условията на договора

(б) Стоката е с нарушена цялост, опаковка, количество, изтекъл срок на годност, качество, с оглед на което не отговаря за ползване по предназначението й

В описаните случаи Потребителят има право да поиска замяна на доставената Стока с такава, която отговаря по вид, количество и качество на договора, която се доставя от Търговеца без допълнително разноски за Потребителя. Потребителят изпраща искане до:

E-mail адрес: orders@justasia.bg Пощенски адрес: гр. София1138, Ул Самоковско шосе 2Л, складова база БОИЛА, офис 321-А

За упражняване правото на отказ, Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

 1. Интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.

Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги. Потребителят се задължава да спазва графика на Програмата, за която е закупил достъп и участие, както е обявен на сайта, както и да следи всички съобщения, които се отнасят до Програмата, и да се съобразява с тях. Търговецът има право да променя приложимия към Програмата график, като за това своевременно уведомява Потребителя.

Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 1. Прекратяване и разваляне на договора

7.1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия и законодателството в Република България

7.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на Сайта му по причини, за които не носи отговорност.

7.3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

7.4. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 1. Форсмажорни обстоятелства

Ние не носим отговорност за невъзможност за предоставяне на някоя от услугите, описани в тези Общи условия, причинена от събитие извън нашия разумен контрол (по-долу „форсмажорно събитие“).

„Форсмажорно събитие“ включва всяко действие, събитие, случване, пропуск или злополука извън нашия разумен контрол и включва по-специално (без ограничение) следното:

 1. a) Стачки, блокировки или други индустриални действия;
 2. b) Гражданска суматоха, бунт, инвазия, терористична атака или заплаха от терористична атака, война (независимо дали е обявена, или не) или заплаха или подготовка за война;
 3. c) Пожар, експлозия, буря, наводнение, земетресение, потъване, епидемия или друго природно бедствие;
 4. d) Невъзможност за използване на железопътен транспорт, корабоплаване, самолети, автомобилен транспорт или други средства за обществен или частен транспорт;
 5. e) Невъзможност за използване на обществени или частни телекомуникационни мрежи;
 6. f) Актовете, постановленията, законодателството, разпоредбите или ограниченията на всяко правителство.

Изпълнението от наша страна на задължение във връзка с предоставяните чрез уебсайта услуги се счита за спряно за периода, през който продължава форсмажорното събитие. Ще положим разумни усилия, за да приключим форсмажорното събитие или да намерим решение, чрез което задълженията ни да бъдат изпълнени въпреки наличието на форсмажорното събитие.

 1. Изменение на общите условия

9.1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни. Търговецът си запазва правото да променя едностранно настоящите Общи условия по всяко време. Всяко изменение на Общите условия се обявява на Сайта.

9.2. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общи условия.

Потребителят се счита за уведомен:

(а) С обявяване на изменения текст на Общите условия на Сайта;

(б) С изпращане на уведомление до Потребителя на електронната му поща, в  7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

9.3. В случай, че не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от 14 дни от изменението или уведомлението за него.

В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения и той е обвързан от него.

 1. Приложимо право

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България