„Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали Търговецът е предоставил търговска гаранция.

При получаване на Стоката от куриер, Потребителят е длъжен да я прегледа незабавно. В случай, че открие несъответствие между Стоката и поръчаното на Сайта, има право да предяви претенция за рекламация на Стоката.
В случай, че Потребителят не направи такава по реда на настоящите условия в срок на 7 дни от получаване на Стоката, Стоката се счита за одобрена.

Рекламацията се подава писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството.

Търговецът представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
E-mail адрес: orders@justasia.bg
Пощенски адрес: гр. София1138, Ул Самоковско шосе 2Л, складова база БОИЛА, офис 321-А

При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията.

Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Потребител, който е сключил договор за продажба на Стока чрез електронни средства на Сайта няма право да се отказва от договора освен в посочените случаи, а именно:
(a) Стоката не отговаря на описанието на Сайта и условията на договора
(б) Стоката е с нарушена цялост, опаковка, количество, изтекъл срок на годност, качество, с оглед на което не отговаря за ползване по предназначението й.

В описаните случаи Потребителят има право да поиска замяна на доставената Стока с такава, която отговаря по вид, количество и качество на договора, която се доставя от Търговеца без допълнително разноски за Потребителя.

Потребителят изпраща искане до:
E-mail адрес: orders@justasia.bg
Пощенски адрес: гр. София1138, Ул Самоковско шосе 2Л, складова база БОИЛА, офис 321-А

За упражняване правото на отказ, Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.“